nam je v odločbi št. 4501-22/2009 z dne 13.06.2014 izdalo pooblastilo za:

  • izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta,
  • izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih premičnih gradbiščih v fazi izvajanja projekta.

nam je v odločbi za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu št.: 10200-60/2021/5 z dne 18.11.2021 izdalo pooblastilo za:

  • opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih škodljivosti (toplotne razmere, osvetljenost, hrup) v delovnem okolju,
  • opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme,
  • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti,
  • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.

nam je v odločbi št. 8450-164/2011-4-DGZR z dne 27.03.2019 izdala pooblastilo za:

  • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom,
  • izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
  • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.