Meritve toplotnega udobja se izvajajo v zimskem oziroma letnem obdobju, po potrebi pa tudi v prehodnem obdobju leta, ko zunanje temperature niso izrazite za letno ali zimsko obdobje. Namen meritev je ugotavljanje ustreznosti danih fizikalnih parametrov glede na predpisane vrednosti.

V skladu z izmerjenimi vrednostmi in z upoštevanjem vrste ter teže dela, kakor tudi vrste in izolativnosti obleke ki jo nosijo delavci pri opravljanju dela se toplotne razmere v delovnem okolju ocenjujejo po indeksih (toplotno udobje, delo na vročem, delo na mrazu).

Vse ugotovitve zapišemo v zapisnik, na podlagi katerega izdamo poročilo o preiskavah delovnega okolja.

Meritve se opravi prvič ob začetku dela, nato se opravljajo periodično v zakonsko določenih rokih. Periodične meritve so namenjene permanentnemu preverjanju stanja in so potrebne zaradi ugotavljanja sprememb, ki so se s časom zaradi neopaženih vzrokov lahko dogodile v proizvodnem ali delovnem postopku. Gre za spremembe, ki lahko odločilno vplivajo na delovno okolje in zajemajo npr. okvare prezračevalnih sistemov, neprimerno delovno obleko, neustrezno organizacijo dela, spremembe delovnih mest...

Roke za preiskave delovnega okolja določa Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Ur. list SRS, št. 35/88). V skladu s tem pravilnikom rok ne sme biti daljši od treh (3) let.

Izvajanje meritev in ocenjevanje sme delodajalec zaupati le pooblaščenim organizacijam s pridobljenim dovoljenjem za delo.

< Nazaj