Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05) v četrtem členu določa, da je potrebno kadar dela na gradbiščih izvajata dva ali več izvajalcev imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in sicer posebej za fazo projektiranja objekta ter za fazo izgradnje objekta.

Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Koordinatorja ni potrebno imenovati za gradnjo in druga dela na enodružinski hiši do 350m2 neto tlorisne površine. Ne glede na to določbo je potrebno koordinatorja imenovati ko gre za posebno nevarna dela (določena v uredbi) ali ko gre za obsežna dela z visoko koncentracijo delovne sile na gradbišču.

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati na Inšpektorat za delo. To mora storiti najmanj 15 dni pred pričetkom del.

< Nazaj