Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07) določa pogoje, ko je potrebno za objekte izdelati požarni načrt ali načrt evakuacije. V sedmem členu omenjenega pravilnika je določeno, da je potrebno požarni načrt izdelati za objekte, kjer obstaja srednja, srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost, kar je razvidno iz ocene požarne ogroženosti.

Požarni načrt mora v skladu s prejšnjim členom vsebovati prikaz objekta v prostoru in prikaz požarnovarnostne ureditve objekta, in sicer tako da se prikaže:

 • lega in namembnost vseh objektov na zemljišču,
 • stopnja požarne obremenitve,
 • intervencijske poti in postavitvene površine za gasilce in druge reševalce,
 • visoko in nizkonapetostne elektrovode in naprave,
 • plinovode ali vode požarno nevarnih snovi,
 • hidrantna omrežja in druge vodne vire za potrebe gašenja,
 • prisotnost nevarnih snovi in eksplozijsko ogrožene prostore,
 • gasilska orodišča,
 • meje požarnih sektorjev,
 • odprtine v zidovih in stropovih z zaporami,
 • dostopne poti,
 • poti za evakuacijo in stopniščih,
 • posebno nevarne prostore,
 • prostore, kjer se ne sme gasiti z vodo,
 • prostore, v katerih je prisotno sevanje,
 • električne transformatorje in naprave za oskrbo z energijo ter stikala za te naprave,
 • tlačne posode,
 • lega plinske požarne pipe,
 • vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite, ročne in prevozne gasilne aparate, hidrante,
 • lokacije javljalnikov požara in naprav za alarmiranje,
 • možnosti notranjega napada.

Deseti člen Pravilnika določa pogoje za objekte za katere je potrebno izdelati načrt evakuacije. Tega je potrebno izdelati za bolnice, domove za ostarele, šole, hotele in druge objekte, ki so namenjeni nastanitvi gostov, ter za objekte, kjer se lahko začasno zbere več kot 100 ljudi. V teh objektih mora biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zbirajo ljudje, izobešen načrt evakuacije. Načrt evakuacije temelji na požarnem načrtu.

V načrtu evakuacije je vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora (z mestom nahajanja), pot evakuacije, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščena ročna gasilna sredstva, in položaj ročnih javljalnikov požara.

Za sobe, ki so namenjene nastanitvi gostov, veljajo posebni pogoji. Tukaj biti poleg načrta evakuacije izobešeno tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, in sicer v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila tudi v jeziku posamezne narodne skupnosti.

< Nazaj