Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS, št. 70/96) določa, da morajo oceno požarne ogroženosti izdelati:

  • načrtovalci ukrepov varstva pred požarom pri graditvi in rekonstrukciji objektov, za katere je obvezna izdelava študije požarne varnosti,
  • lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov in
  • lokalne skupnosti pri pripravi načrtov varstva pred požarom.

Ocena požarne ogroženosti je sicer sestavni del Požarnega reda. Na njeni podlagi se določajo ukrepi varstva pred požarom, predvsem roki za usposabljanje zaposlenih ter priloge požarnega reda.

< Nazaj