Pri delu z delovno opremo na električno energijo obstaja nevarnost udara električnega toka. Ta udar lahko pri izpostavljeni osebi povzroči smrtne poškodbe. Nevarna za človeka pa so tudi atmosferska praznenja in sicer v obliki udara strele in prenapetostnih valov, ki jih take strele povzročijo.

Za zaščito pred udarom električnega toka in pred prenapetostnimi valovi zaradi strele, se na objektu izvede vrsta zaščitnih ukrepov kot so uporaba varovalk, zaščitnih stikal, izenačevanje potenciala prevodnih delov, strelovodne ozemljitve, ipd.

Za preprečevanje nevarnosti udara električnega toka, mora delodajalec električno instalacijo in delovno opremo ves čas uporabe objekta, redno pregledovati, preizkušati in vzdrževati. V ta namen se izvajajo prve in obdobne meritve s katerimi se preverja stanje električne instalacije in opreme ter delovanje zaščite pred udarom električnga toka.

Redni pregled električnih inštalacij se opravljajo:

- v stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
- v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero, je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.
- v stanovanjskih stavbah je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.

Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost in mora biti opravljen pred uporabo.

Redni pregledi strelovodnih naprav se opravljajo:

- v roku, ki ni daljši od 2 let za stavbe, pri katerih je ozemljitev sistema zaščite pred strelo povezana z ozemljitvijo energetskih naprav;
- v roku, ki ni daljši od 4 let za vse druge stavbe.

Izredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po poškodbah oziroma posegih, vključno z rekonstrukcijo sistema zaščite pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost.

Novi objekti morajo biti pregledani pred uporabo.

< Nazaj