Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in podzakonski predpisi za delovno opremo določajo, da mora delodajalec zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.

V ta namen se opravijo pregled in preizkus delovanja ter meritve, s katerimi se ugotovi ali je delovna oprema pravilno nameščena in ali deluje v skladu s predpisi in navodili proizvajalca. O brezhibnosti delovne opreme se izda poročilo o pregledu in preizkusu.

S pregledi in preizkusi delovne opreme se ugotavlja ali so izvedeni predpisani varstveni ukrepi ter upoštevani standardi in tehnični predpisi in ali so sredstva za delo varna.

Delovno opremo se pregleduje in preizkuša pred pričetkom njihove uporabe, po rekonstrukciji, po strojelomu, premestitvi na drugo lokacijo ali po daljšem času nedelovanja. Vse to z namenom da se ugotovi ali so nastale takšne spremembe, ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje delavcev.

Pri tem se upošteva:

  • navodila proizvajalca,
  • roke določene z zakonom, predpisi izdanimi na njegovi podlagi in drugimi predpisi,
  • roke določene v posebnih listinah,
  • roke določene v odločbah organov inšpekcije dela in
  • druga dejstva, pomembna za zagotavljanje varstva pri delu.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/2004) predpisuje, da morajo delodajalci zagotavljati periodične preglede in preizkuse delovne opreme v rokih, ki jih določi proizvajalec. V primeru, da proizvajalec ne določi rokov za periodične preglede, mora delodajalec zagotoviti periodične preglede in preizkuse v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Pri pregledih se ugotavlja zlasti:

  • ustreznost varnostnih naprav,
  • konstrukcijske in funkcionalne elemente in njihove sestavne dele,
  • pravilnost namestitve in njihova priključitev na energetske vire,
  • pravilno uporabo, vzdrževanje in preizkušanje.

O pregledu in preizkusu se sestavi zapisnik. Na podlagi zapisnika o pregledu in preizkusu se sestavi poročilo o pregledu in preizkusu.

Izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme sme delodajalec zupati le pooblaščenim organizacijam z dovoljenjem za delo.

< Nazaj